Contrast

Bed & Breakfast in hartje Brugge

Privacyverklaring

Wij zijn B&B Contrast met vestiging te Predikherenrei 5, 8000 Brugge zijn eigenaar van de website www.migration.gmsrrpobkbd.com

In het kader van onze diensten worden door ons persoonsgegevens verzameld en bewaard, dit op basis van de toepasselijke data protectie en privacywetgeving. Wij houden ons aan de privacywetgeving over het verwerken van uw gegevens en over het veilig waarborgen hiervan. Deze privacyverklaring legt uit hoe we je gegevens gebruiken.

Bescherming van je privacy 

Wij bewaren enkel de gegevens die we écht nodig hebben voor een goede werking van ons bedrijf en onze website. Contactgegevens die u achterlaat (bv. bij het invullen van ons contactformulier) worden niet langer bewaard dan nodig. Je kan de website www.migration.gmsrrpobkbd.com steeds vrij bezoeken en daarbij alle beschikbare informatie raadplegen over B&B Contrast, de producten en hun prijzen zonder dat je om het even welke persoonsgegevens ter beschikking dient te stellen. B&B Contrast is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens op de website www.migration.gmsrrpobkbd.com en verbindt er zich toe het vertrouwelijk karakter van jouw persoonsgegevens te respecteren en te beschermen. De “vertrouwelijke” verwerking houdt in dat wij jouw persoonsgegevens “vertrouwelijk” verwerken conform de gangbare wettelijke nationale en internationale bepalingen, waaronder de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (B.S., 18 maart 1993), zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 (B.S., 3 februari 1999) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming vanaf haar inwerkingtreding op 25 mei 2018. 

Vertrouwelijke verwerking van de gegevens 

De persoonsgegevens die B&B Contrast verzamelt, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. Het bestand kan alleen maar geraadpleegd worden door de verantwoordelijken van B&B Contrast. De informatie zal louter voor interne doeleinden, gelinkt aan het logies, verwerkt worden. B&B Contrast geeft in de regel geen persoonsgegevens door aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten. B&B Contrast verkoopt jouw gegevens NIET aan derden. Welke persoonsgegevens worden verwerkt? Je e-mailadres, voornaam, familienaam, telefoonnummer en bericht bij het boeken via de website. De verwerking van je persoonsgegevens omvat GEEN profiling. Dit impliceert dat wij op basis van de persoonsgegevens die je ons verstrekt NIET een profiel opbouwen over jou zodat wij je gepaste advertenties en voorstellen kunnen doen.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de Website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Facebook 

Op onze website is een button (volg ons) opgenomen om webpagina’s te kunnen delen op het sociale netwerk Facebook. Deze button werkt door middel van stukjes code die van Facebook afkomstig is. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van Facebook (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met je (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Facebook opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Facebook stelt zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Andere functies voor sociale media

Recht op toegang, inzage en verzet

Je hebt het recht de gegevens die B&B Contrast over jou geregistreerd heeft, in te zien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens te laten corrigeren. Bovendien kan je op elk moment vragen dat jouw persoonsgegevens uit het bestand van B&B Contrast verwijderd worden. Je beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van je persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heb je steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoef je geen redenen op te geven. Uitoefening van je rechten Je kunt je rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info@contrastbrugge.be of door gebruik te maken van het onderdeel CONTACTEER ONS op de Website.

Recht om klacht in te dienen

Indien je een klacht hebt, vragen we je om rechtstreeks contact op te nemen met B&B Contrast via info@contrastbrugge.be. Wij zullen alle mogelijke maatregelen treffen om aan je bezorgdheid i.v.m. de verwerking van persoonsgegevens tegemoet te komen. Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be.

Beveiliging

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet- toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens. In geen geval kunnen wij aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Wijzigingen aan deze Verklaring

Deze Verklaring vervangt alle vorige versies. We kunnen deze Verklaring te allen tijde aanpassen dus gelieve regelmatig op onze website(s) te kijken om te controleren of er updates zijn. Als het om belangrijke wijzigingen gaat, zullen we een duidelijke mededeling op onze website(s) plaatsen en, indien van toepassing, de wijzigingen ook elektronisch meedelen. Laatst bijgewerkt: mei 2021

Scroll naar boven